INFORMACJE PRAWNE


Impressum


Nazwa spółki: ORBICO STYLE SP. Z O.O.// Adres siedziby: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska //

Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego // Numer KRS 0000251193 // Zarząd: Artur Lewandowski //

Bank: Santander Bank Polska SA, 53-611 Wrocław // Numer rachunku: 13109010560000000122485203 // Kapitał zakładowy (opłacony w całości): PLN 37.804.000,00